HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM BÁN HÀNG

I/ THIẾT LẬP

Nhấp chuột vào mục “THIẾT LẬP” để tạo mới các thông tin chung về: danh mục sản phẩm, đơn vị, chương trình khuyến mãi, thông tin khách hàng, thông tin nhà cung cấp,thông tin về đơn vị vận chuyển, đặc tính sản phẩm và nhân viên

           1.  Danh mục sản phẩm

           a, Tạo mới danh mục sản phẩm

 •      
 • Nhấp chọn nút “Tạo mới” trong tab “Danh mục”
 • Nhập thông tin danh mục sản phẩm (bao gồm ‘mã loại’ và ‘tên loại sản phẩm’)
 • Ví dụ: Mã loại sản phẩm “GV” và tên loại sản phẩm là “Gia Vị”
 • Bấm chọn nút “Lưu” sau khi đã hoàn tất

      b, Chỉnh sửa danh mục sản phẩm

 •        Nhấn vào nút chỉnh sửa nằm cạnh tên loại sản phẩm
 •        Xuất hiện cửa sổ “Loại sản phẩm – chỉnh sửa”, nhập lại thông tin cần chỉnh sửa
 •        Nhấn nút “Lưu” để ghi lại giá trị mới.

       

     c,  Xóa loại sản phẩm:

 •        Nhấn vào biểu tượng thùng rác nằm cạnh nút chỉnh sửa loại sản phẩm
 •        Nhấn nút “Yes” để xác nhận xóa, nhấn ” No” để hủy bỏ thao tác

      2.  Đơn vị

  a, Tạo mới đơn vị

 •       Nhấp chuột vào tab “Đơn vị”
 •       Nhấn nút “Tạo mới” để mở cửa sổ ‘đơn vị’/’/Ví dụ: Tên đơn vị “CÁI”
 •        Nhấn nút “Lưu” để hoàn tất

b, Nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa để chỉnh sửa thông tin/ biểu tượng thùng rác đễ xóa đơn vị

      3. Tạo chương trình khuyến mãi

 • Nhấp chuột vào tab “Khuyến mãi”
 • Nhấn nút “Tạo khuyến mãi”
 • Ngay mục “Áp dụng khuyến mãi với HÓA ĐƠN”, nhập giá trị khoảng tiền được áp dụng trong chương trình khuyến mãi và giá trị khuyến mãi cho từng đơn hàng (tiền khuyến mãi giảm theo % giá trị đơn hàng hoặc giảm trực tiếp theo một con số cụ thể)

Ví dụ: Đơn hàng từ trong khoảng 1,000,000 đến 2,000,000 sẽ được giảm 20% tính trên tổng trị giá đơn hàng.

Hoặc đơn hàng trong khoảng 500,000 đến 800,000 sẽ được giảm trực tiếp 50,000 vào tổng trị giá đơn hàng.

      4, Tạo khách hàng mới

 • Nhấn chọn tab “Khách hàng”

 • Nhấn nút ‘Tạo mới’ để nhập thông tin khách mới
 • Nhập toàn bộ thông tin khách hàng theo từng mục
 • Nhấn nút ‘Lưu’ để lưu thông tin khách / Nhấn ‘Hủy’ để hủy thao tác
 • Nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa để chỉnh sửa thông tin/ biểu tượng thùng rác đễ xóa thông tin khách hàng

      5. Tạo nhà cung cấp mới

 • Nhấn chọn tab “Nhà cung cấp”
 • Nhấn nút ‘Tạo mới’ để nhập thông tin nhà cung cấp mới
 • Nhập toàn bộ thông tin nhà cung cấp theo từng mục
 • Nhấn nút ‘Lưu’ để lưu thông tin nhà cung cấp / Nhấn ‘Hủy’ để hủy thao tác
 • Nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa để chỉnh sửa thông tin/ biểu tượng thùng rác đễ xóa thông tin nhà cung cấp

      6. Tạo đơn vị vận chuyển.

 • Nhấn chọn tab “ đơn vị vận chuyển”
 • Nhấn nút “tạo mới” để tạo một đơn vị vận chuyển mới.
 • Điền thông tin của nhà cung cấp.
 • Nhấn “lưu” để lưu , “hủy” để hủy thông tin nhà cung cấp.
 • Nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa để chỉnh sửa thông tin/ biểu tượng thùng rác đễ xóa đơn vị vận chuyển

 

            7.  Tạo đặc tính sản phẩm mới.

 • Trên thanh công cụ bên trái của phần mềm chọn nút “Thiết Lập” để mở trình quản lý thiết lập
 • Nhấn tab “đặc tính sản phẩm” để tạo đặc tính mới.
 • Nhấn vào biếu tượng “ tạo mới” để tạo đặc tính mới
 • Điền thông tin đặc tính.
 • Nhấn “lưu” để lưu đặc tính hoặc “ hủy “ để hủy bỏ đặc tính.
 • Nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa để chỉnh sửa thông tin/ biểu tượng thùng rác để xóa đặc tính sản phẩm

 • Trong giao diện bên phải của phần mềm chọn “ Tạo mới” để tạo thông tin đặc tính.
 • Nhập giá trị đặc tính.
 • Nhập tên đặc tính.
 • Nhấn “lưu” để lưu thông tin đặc tính, “hủy” để hủy thông tin đặc tính.

8. Nhân viên

 • Trên thanh công cụ bên trái của phần mềm chọn nút “Thiết Lập” để mở trình quản lý thiết lập
 • Nhấn tab “Nhân viên” để tạo mới nhân viên
 • Nhấn vào biếu tượng “ tạo mới” để tạo mới nhân viên
 • Điền thông tin nhân viên.
 • Nhấn “lưu” để lưu thông tin nhân viên hoặc “ hủy “ để hủy bỏ thông tin nhân viên.